Реестр специалистов БТК

В Школе бодителекинетики прошли обучение следующие специалисты:

БТК-1. Профессиональный уровень:

Brytsko Katsiaryna
Bykava Hanna
Сhigrina Olg
Ermakova Olga
Harnitskaya Katsiaryna
Iskortseva Natallia
Klim Nadya
Kalpakova Sviatlana
Kaptsiakova Vera
Kryvenka Aliaksandra
Maliuta Darya
Melnikava Viktoryia
Navitskaya Nadzeya
Pashkevich Alena
Sarakhan Galina
Tsikhanchuk Darya
Shabalkina Anastasia
Shcherbik Volha
Yankun Viktoryia
Zhukava Natallia

Список по состоянию на декабрь 2023 года.